Nhiệm Vụ Của Học Sinh Trường Lạc Việt Với Công Tác Xã Hội Ngày Nay

Đối với Trường Cao đẳng Lạc Việt, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, phục vụ cộng đồng được xác định là sứ mạng. Trong đó, phục vụ cộng đồng là một trong các hoạt động được nhà trường quan tâm...