THỜI GIAN ĐÀO TẠO & ĐỐI TƯỢNG

 • 02 năm – Đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • 3,5 năm – Đối tượng tốt nghiệp THCS

GIỚI THIỆU CHUYÊN NGÀNH

Kế toán là bộ phận quan trọng và không thế thiếu ở bất kỳ doanh nghiệp nào, thế nên ngành kế toán được ví như một ngành “không bao giờ lỗi thời” và có tính ổn định cao nhất trong khối ngành kinh tế.
Kế toán được biết đến như là công việc ghi chép, thống kê tài sản và theo dõi hoạt động tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, cơ quan nhà nước….

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức chuyên ngành

 • Nắm vững kiến thức cơ sở ngành như: Tài chính – tiền tệ, Tín dụng ngân hàng, Kinh tế vi mô, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý thống kê,…
 • Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành như: chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán trong các loại hình Doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ kế toán theo yêu cầu của chuyên môn.
 • Nắm vững các luật: Luật kế toán, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế và các văn bản pháp quy có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn.
 • Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.
 • Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
 • Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

2. Kỹ năng nghề nghiệp

 • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
 • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
 • Có khả năng thu thập, xử lý, ghi chép các nghệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị thành thạo và đúng chuẩn mực kế toán.
 • Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu,…);
 • Kỹ năng phân tích số liệu kế toán, tài chính của Doanh nghiệp như lập và phân tích Báo cáo tài chính (Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt   động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính) để tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.
 • Kỹ năng giám sát, phát hiện và ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế tài chính trong đơn vị.
 • Thiết lập mối quan hệ với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
 • Có khả năng lập các báo cáo tổng hợp về tài chính, khả năng huy động vốn, phân phối và sử dụng các nguồn vốn của Doanh nghiệp.
 • Thành thạo việc lập dự toán ngân sách trong Doanh nghiệp.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán .

CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có được kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết để có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như: Trở thành một chuyên viên kế toán, thủ quỹ, kiểm toán, kiểm soát viên, tư vấn tài chính, kế toán thuế hoặc nhân viên ngân hàng, tư vấn tài chính….

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN