THỜI GIAN ĐÀO TẠO & ĐỐI TƯỢNG

 • 02 năm – Đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • 3,5 năm – Đối tượng tốt nghiệp THCS

GIỚI THIỆU NGÀNH HỌC

Kiểm toán là kiểm tra, xác minh tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, từ đó giúp cung cấp những thông tin chính xác nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phạm vi của kiểm toán rất rộng, bao gồm các lĩnh vực khác nhau như: kiểm toán về thông tin, kiểm toán hiệu quả, kiểm toán tính quy tắc và kiểm toán hiệu năng.

Kế toán lại được biết đến như là công việc ghi chép, thống kê tài sản và theo dõi hoạt động tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, cơ quan nhà nước, … Đây là ngành học kết hợp Kế toán – Kiểm toán để người học có kiến thức tổng hợp có thể trở thành một chuyên viên Kế toán – Kiểm toán thực thụ.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức chuyên ngành

 • Nắm vững kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế – xã hội và kiến thức cơ sở ngành kế toán như tài chính – tiền tệ, tín dụng – ngân hàng, thống kê trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành kiểm toán như: Đối với kiểm toán tài chính bao gồm Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, Chuẩn mực kế toán, Chuẩn mực kiểm toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
 • Vận dụng các kiến thức chuyên ngành về kế toán quản trị, phân tích tài chính như các kiến thức về nhận diện chi phí, phân tích thông tin, lập kế hoạch, thiết kế thông tin thành các báo cáo quản trị phục vụ cho việc ra quyết định.
 • Vận dụng các kiến thức chuyên ngành về kiểm toán như kiểm toán tài chính, kiểm toán nội bộ để kiểm tra các phần hành kế toán trong doanh nghiệp.
 • Có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về Kế toán – Kiểm toán.

2. Kỹ năng nghề nghiệp

 • Biết tổ chức công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp.
 • Biết vận dụng chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tại các loại hình doanh nghiệp để tổ chức, triển khai việc tổ chức công tác kiểm toán các phần hành kế toán trong các doanh nghiệp.
 • Kỹ năng phân tích số liệu kế toán, tài chính của DN như lập và phân tích Báo cáo tài chính (Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt   động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính).
 • Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu,…).
 • Lập và phân tích một số Báo cáo kế toán quản trị cơ bản như: Lập dự toán, dự báo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo đơn vị / vùng / mặt hàng,…; Lập Báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; … để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực kế toán, kiểm toán hay tài chính.
 • Có khả năng hoạch định chính sách và tổ chức hoạt động kiểm toán thuộc các danh nghiệp, các hiệp hội kế toán – kiểm toán và các tổ chức kinh tế xã hội khác, lập chứng từ kế toán, kiểm tra sổ sách báo cáo kế toán, lập báo cáo kiểm toán nội bộ, xây dựng được các mô hình chung về tổ chức công tác kiểm toán ở doanh nghiệp thuộc các loại hình khác nhau.
 • Kỹ năng giám sát, phát hiện và ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế tài chính trong đơn vị, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp.

CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Làm việc với chức danh trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập hay trong các hiệp hội hành nghề kiểm toán.
 • Công tác tại Ban kiểm soát các doanh nghiệp cổ phần, các công ty liên doanh với chức năng là bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.
 • Làm kế toán tổng hợp trong các đơn vị: Doanh nghiệp sản xuất;  Doanh nghiệp thương mại – dịch vụ; Doanh nghiệp xây lắp; Cơ quan hành chính sự nghiệp.
 • Có thể tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học cùng khối ngành.

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN