NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Tên nghề                               : Nghiệp vụ nhà hàng

Trình độ đào tạo                 : Sơ cấp

Thời gian đào tạo                : 03 tháng

Đối tượng tuyển sinh          : Người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề.

Hình thức tuyển sinh          : Đăng ký học

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.

 

 I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo sơ cấp “Nghiệp vụ Nhà hàng” nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về nghiệp vụ nhà hàng; kỹ năng chung và chuyên sâu, chương trình đào tạo còn trang bị cho người học đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, phong cách chuyên nghiệp và sức khỏe tốt;

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tại bộ phận nhà hàng, xử lý các tình huống nghiệp vụ cơ bản trong việc phục vụ khách tại nhà hàng.

1.Về kiến thức:

Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng phong phú (ăn theo thực đơn, chọn món, buffet, các loại tiệc, các loại đồ uống pha chế, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, các hình thức phục vụ khác…) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự…

2.Về kỹ năng:

  • Trang bị cho người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong việc tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau;
  • Người học có được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề dịch vụ nhà hàng. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lờn trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp;
  • Sau khi học xong (nếu đạt yêu cầu) người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được công việc như nhân viên phục vụ.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC

– Thời gian khóa học            : 03 tháng

– Thời gian thực học             : 420 giờ

+ Thời gian học lý thuyết    :  100 giờ;

+ Thời gian học thực hành, ôn thi  :  320 giờ

Mã    MĐ Tên mô đun, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
L/thuyết Th/hành K/tra
MĐ01 Tổng quan du lịch 30 22 7 1
MĐ02 Kỹ năng giao tiếp 30 12 17 1
MĐ03 Nghiệp vụ Bàn 150 32 115 3
MĐ04 Nghiệp vụ Bar 90 29 58 3
MĐ05 Thực hành nghiệp vụ tại cơ sở 100 0 100 0
Ôn tập, kiểm tra kết thúc hóa học 20 5 5 10
Tổng cộng 420 100 302 18