PHÒNG HỢP TÁC ĐÀO TẠO – QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

A. CHỨC NĂNG

Phòng hợp tác đào tạo – quan hệ doanh nghiệp là đơn vị trực thuộc Trường Cao Đẳng Lạc Việt. Phòng có chức năng quản lý hoạt động gồm 2 mảng nhiệm vụ: hợp tác Đào tạo và quan hệ Doanh nghiệp.

1. Phòng Hợp tác Đào tạo

Phòng có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu triển khai chiến lược phát triển quy mô, ngành nghề đào tạo, liên kết đào tạo theo chủ trương của Bộ Giáo dục và của Trường; quản lý các hoạt động đào tạo, liên kết – hợp tác đào tạo thuộc hệ chính quy, ngắn hạn, liên kết và nghề trong Trường.

2. Phòng Quan hệ doanh nghiệp

Phòng có chúc năng kết nối, tạo dựng cũng như duy trì và quản lý, xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển công tác quan hệ với các doanh nghiệp, đơn vị có liên quan đến các ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo của nhà Trường.

B. NHIỆM VỤ
1. Phòng hợp tác đào tạo

– Xây dựng và thực hiện chiến lược hợp tác đào tạo của Trường và ham mưu cho Ban lãnh đạo Trường phê duyệt và thực hiện các hoạt động hợp tác đào tạo.

– Khai thác, liên kết có hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước.

– Xây dựng các chương trình, đề án, dự án hợp tác, phát triển các quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo và các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ và sinh viên, tranh thủ các nguồn tài trợ từ các đối tác trong và ngoài nước.

– Phối hợp với các bộ phận khác trong trường xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo. Phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện các thủ tục về hợp tác liên kết đào tạo đúng thủ tục, chức năng và quyền hạn.

– Quản lý các hoạt động của Trường có liên quan đến hợp tác đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để quản lý giáo viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên trong các chương trình hợp tác đào tạo tại Trường và các đơn vị – Trường liên kết.

– Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị hợp tác đào tạo. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Trường với các đơn vị liên kết và theo dõi việc thực hiện các nội dung đã cam kết, hợp tác.

– Lập kế hoạch, thiết kế biểu mẫu, hướng dẫn các Khoa thu thập thông tin về dạy và học, thu thập tình hình đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập từ các Khoa trong trường và các đơn vị liên kết, hợp tác đào tạo để tổng hợp, báo cáo các hoạt động đào tạo theo học kỳ và năm học cho lãnh đạo Trường.

2. Phòng Quan hệ doanh nghiệp

– Liên kết, tạo mối quan hệ hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đến những ngành nghề đào tạo của Trường. Từ đó, tạo môi trường cho học viên thực tập, học hỏi nâng cao kinh nghiệm, đảm bảo thực hiện đúng tiêu chí “Học đi đôi với hành” Trường đã đề ra.

– Tổ chức tìm kiếm việc và giới thiệu nơi thực tập, việc làm cho học viên sau tốt nghiệp.

– Thu nhận, phân tích thông tin về các đơn vị, doanh nghiệp, thị trường lao động, bao gồm: Nhu cầu tuyển dụng, tiêu chuẩn, yêu cầu tìm kiếm ứng viên, xu thế tuyển dụng mới, kỹ năng tăng thêm cần thiết ở học viên tại các đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó, tạo nền móng, tâm lý và sự chuẩn bị tốt nhất cho học viên sau khi ra trường, làm việc.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm trong, ngoài nước cho người học và thực tập sinh, chương trình trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp.

– Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện việc liên hệ, đàm phán mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp về việc trải nghiệm thực tế trước và sau tốt nghiệp cho sinh viên.

– Phối hợp với các đơn vị để mở các lớp học ngoại ngữ, các lớp học nghề ngắn hạn, Tin văn phòng,…cho người học có có cơ hội nâng cao kỹ năng, kiến thức, đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của các doanh nghiệp khi tuyển dụng.

– Khảo sát về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của trường và nhu cầu tuyển dụng nguồn lao động tại các doanh nghiệp có cựu sinh viên của trường mỗi năm.

– Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

Thông tin liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT – ĐÀ NẴNG
42 – 44 – 46 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236 3553 111 – 3553 445 – 3553 444 * 0901 124 111 – 0965 677 674
Fax: 0236 3553 446 * Email: caodanglacviet@gmail.com