NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Trình độ đào tạo                 :  Sơ cấp

Thời gian đào tạo                :  03 tháng

Đối tượng tuyển sinh          :  Người lao động đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề.

Hình thức tuyển sinh          :  Đăng ký học

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Chứng chỉ sơ cấp.

 

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO.

– Chương trình đào tạo sơ cấp “Quản trị khách sạn” nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về quản trị khách sạn;

– Bên cạnh kiến thức, kỹ năng chung và chuyên sâu, chương trình đào tạo còn trang bị cho người học đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, phong cách chuyên nghiệp và sức khỏe tốt;

– Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tại các khách sạn 1,2 sao;  xử lý các tình huống nghiệp vụ cơ bản trong việc quản trị khách sạn 1, 2 sao.

1.Về kiến thức:

+ Mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;

+ Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn;

+ Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng;

+ Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị con người, tài sản, tài chính. Các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng;

+ Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn;

2.Về kỷ năng:

+ Nắm vững cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn;

+ Quản lý và nắm chắc tình trạng sử dụng của các trang thiết bị khách sạn;

+ Điều phối được các hoạt động cơ bản của các nhóm, các bộ phận;

+ Giám sát và đánh giá kết quả công việc của các bộ phận trong khách sạn.

II.THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC

1.Thời gian của khóa học và thời gian thực học:

– Tổng số mô đun                 : 06

– Thời gian khóa học            : 03 tháng

– Thời gian thực học : 420 giờ

+ Thời gian học lý thuyết    :  151 giờ;

+ Thời gian học thực hành, ôn thi :  269 giờ

Mã    MĐ Tên mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
MĐ01 Tổng quan du lịch 45 33 10 2
MĐ02 Giao tiếp trong kinh doanh 45 30 13 2
MĐ03 Quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch – khách sạn 45 30 13 2
MĐ04 Quản trị cơ sở vật chất và kỹ thuật khách sạn 45 28 15 2
MĐ05 Nghiệp vụ lễ tân 120 25 90 5
MĐ06 Thực hành nghiệp vụ 100 0 100 0
Ôn tập, kiểm tra kết thúc hóa học 20 5 5 10
Tổng cộng 420 151 246 23