THỜI GIAN ĐÀO TẠO & ĐỐI TƯỢNG

  • 02 năm – Đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình khung giáo dục Điều dưỡng trung cấp chuyên nghiệp dùng chung cho các trường, các cơ sở đào tạo Điều dưỡng trung cấp. Sau khi học xong  người học được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp với chức danh điều dưỡng trung cấp. 

Nội dung chương trình đào tạo gồm 3 phần: Các học phần chung, các học phần cơ sở, các học phần chuyên môn và thực hành, thực tập theo ngành đào tạo. Nội dung kiến thức trong các học phần gồm những vấn đề cơ bản, cốt lõi, có tính lôgíc; kiến thức ở học phần trước được trang bị để tiếp thu kiến thức ở học phần sau. Nội dung phần thực hành của một số học phần cơ sở, thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp là rất quan trong, được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn kỹ năng nghề nghiệp cho hiệu quả. 

Học xong chương trình này, người học có thể trở thành người điều dưỡng có trình độ trung cấp, thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và phục hồi sức khoẻ nhân dân. Người học trung cấp điều dưỡng có thể học tiếp lên cao đẳng hoặc đại học ngành Điều dưỡng.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Mục tiêu chung

Đào tạo người Điều dưỡng trung cấp có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật; có tinh thần trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng của người bệnh, đủ sức khoẻ, có kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ trung cấp để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và phục hồi sức khoẻ nhân dân, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

2. Mục tiêu cụ thể
2.1 Về kiến thức

 –  Trình bày được cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
 – Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
 – Trình bày được những  nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc điều dưỡng.
 – Trình bày được luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân.

2.2 Về kỹ năng

 – Thực hiện được các quy trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản.
 – Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng qui trình điều dưỡng.
 – Áp dụng được y học cổ truyền trong chăm sóc sức khoẻ.
 – Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp phòng chống các bệnh dịch.
 – Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.
 – Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

2.3 Về thái độ
– Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.
– Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành. 
– Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2.4 Việc làm khi ra trường

Người học có bằng tốt nghiệp Điều dưỡng Trung cấp được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo các quy định tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước Việt Nam và các nước khác trong khu vực và Thế giới. 

Người có bằng Điều dưỡng hệ trung cấp nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng chuyên khoa; học tiếp hệ Cao đẳng điều dưỡng hoặc hệ Đại học điều dưỡng. 

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN