QUẢN TRỊ DN VỪA VÀ NHỎ

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

2. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

– Kiến thức.

+ Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp. Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.  Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

– Kỹ năng.

+ Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp:  Xây dựng hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật; Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;

+ Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;

3. Cơ hội việc làm

Tốt nghiệp cao đẳng nghề người học có thể:

+ Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

+  Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

Thời gian đào tạo: 02- 03 năm