XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ- CLV  ngày      tháng     năm 2017

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lạc Việt)

Tên ngành, nghề                  : Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành, nghề                   : 5580201

Trình độ đào tạo                 : Trung cấp

Hình thức đào tạo   : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:

– Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương.

– Tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương có bổ sung van hóa trung học phổ thông theo thông tư của bộ giáo dục đào tạo ban hành.

Thời gian đào tạo:             

– 1,5 năm (đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành chương trình THPT)

– 2,5 năm (đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở).

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo người lao động có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ trung cấp chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, có đạo đức, có sức khỏe, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

1.1. Mục tiêu cụ thể

– Kiến thức:

– Nội dung cốt lõi (lý thuyết, thực hành)

+ Lý thuyết: cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về kiến trúc, kết cấu và thi công các công trình dân dụng và công nghiệp thông thường.

+ Thực hành: học sinh có thể thao tác các công việc của một công nhân xây dựng bậc 2/7. Học sinh có thể đọc được các bản vẽ công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp thông dụng và có thể triển khai thi công được.

+ Có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản về Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp. Có khả năng tự tổ chức, quản lý thi công một hạng mục công trình hoặc các công trình quy mô nhỏ.

+ Dưới sự chỉ đạo của kỹ sư, có khả năng triển khai thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công các công trình xây dựng.

– Kỹ năng:

+ Đạt trình độ tay nghề công nhân tương đương bậc 2/7 của một trong các nghề: Nề, mộc, bê tông, cốt thép.

1.3 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

– Học sinh sau khi đào tạo được sử dụng ở:

  • Các đơn vị xây dựng thuộc các thành phần kinh tế
  • Các cơ quan quản lý xây dựng
  • Nhận khoán một hạng mục của công trình lớn để tổ chức thi công .
  • Thành lập công ty xây dựng tại các xã, huyện.