VĂN BẰNG 2 PHÁP LUẬT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

1. Ngành đào tạo: Pháp luật  ( Mã  ngành: 42380101 )
2. Thời gian đào tạo: 01 năm
3. Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệptrung cấp chuyên nghiệp trở lên
4. Giới thiệu chương trình

– Chương trình đào tạo cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng, quan trọng của các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Thương mại, Luật Hình sự… Bên cạnh đó, thông qua việc học môn Pháp luật tố tụng, người học nắm vững được trình tự giải quyết một vụ án dân sự, hình sự, hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, những kiến thức của một số học phần kỹ năng như công tác hộ tịch, công chứng và chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, xây dựng và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo các loại hợp đồng, công tác bầu cử ở cấp xã, cấp huyện … sẽ giúp cho người học thành thạo các nghiệp vụ tư pháp.

– Người học tốt nghiệp chương trình này có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản trong lĩnh vực luật; có khả năng phục vụ cho các cơ quan chính quyền cơ sở, cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Tư pháp địa phương, các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn; trở thành:

+ Cán bộ pháp luật làm tốt công tác Tư pháp cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh.

+  Cán bộ tại các Văn phòng luật sư, Văn phòng công chứng.

+  Cán bộ tư vấn pháp luật trong các doanh nghiệp…

– Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học về cơ hội việc làm, thu nhập, vị trí việc làm và cơ hội học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp: Có kiến thức và kỹ năng để đảm nhận các vị trí công tác như: tư vấn pháp lý, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn… Đồng thời, với những kiến thức đã được học, người học có đủ điều kiện để tham gia học tập nâng cao trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành Luật.

5. Mục tiêu đào tạo
5.1. Về kiến thức

– Trình bày được một số vấn đề về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, thẩm quyền và mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp, hành chính…

– Giải thích được những quy định về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

– Vận dụng  những kiến thức, kỹ năng tác nghiệp chuyên môn chuyên sâu trong chương trình hẹp đối với các chức danh của cơ quan tư pháp địa phương và cơ quan chính quyền cơ sở.

– Phân tích được những quy định của pháp luật, vận dụng những quy định của pháp luật vào thực tế công tác ở cơ sở.

5.2. Về kỹ năng

– Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng quản lý.

– Tổ chức các hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực, hòa giải tại cơ sở; công tác bầu cử, quản lý địa giới hành chính…

– Tham mưu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

– Soạn thảo văn bản pháp luật; các loại hợp đồng đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

– Khắc phục các hạn chế trong xử lý công việc hoặc các sai lầm trong áp dụng pháp luật thực định.

5.3. Về thái độ nghề nghiệp

– Trung thực, khách quan, tôn trọng, có ý thức tinh thần phục vụ nhân dân.

– Luôn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Luôn tận tâm với công việc.

– Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó tự học tập và sáng tạo trong nghề nghiệp; khiêm tốn, trung thực và có ý thức phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân và nhiệm vụ chung của cơ quan, tổ chức.

6. Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình được xây dựng theo Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc qui định chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp và tham khảo chương trình khung của một số trường có đào tạo ngành Pháp luật, trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

6.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

TT Nội dung Thời gian
Số tiết ĐVHT
1 Các học phần cơ sở 270 13
2 Các học phần chuyên môn 660 31
3 Thực tập nghề nghiệp 270 6
4 Thực tập tốt nghiệp 225 5
5 Thi tốt nghiệp
                 Tổng cộng 1.425 55

6.2.  Thi tốt nghiệp

TT Môn thi Hình thức thi

(Viết, T.hành, V.đáp)

Thời gian (phút) Ghi chú
1. Lý thuyết tổng hợp:

– Luật Hiến pháp;

– Luật Hành chính;

– Luật Hình sự;

– Luật Dân sự.

 

Viết tự luận

 

150

2. Thực hành nghề nghiệp: Thực hành.Vấn đáp  30 phút/HS