VĂN BẰNG 2 DU LỊCH
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(Hệ đào tạo chính quy văn bằng 2)

1. Ngành đào tạo: Quản trị và kinh doanh du lịch

2. Thời gian đào tạo: 12 tháng

3. Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên cùng nhóm ngành kinh kế.

4. Giới thiệu chương trình

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản lý và kinh doanh du lịch được thiết kế để đào tạo người học trở thành kĩ thuật viên hoặc giám sát viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành ngành Quản lý và kinh doanh du lịch, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức, kỹ năng và thái độ tổng quan về du lịch và kiến thức quản trị khách sạn, nhà hàng.

Chương trình khóa học bao gồm các nội dung căn bản về tổng quan du lịch, các nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng và kiến thức quản lý các hoạt động khách sạn, nhà hàng như cơ sở lưu trú du lịch, tâm lý khách du lịch, marketing, văn hoá ẩm thực, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ chế biến món ăn, lý thuyết và thực hành nghiệp vụ khách sạn nhà hàng.

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhiệm vị trí kỹ thuật viên, giám sát viên hoặc quản lý các tổ nghiệp vụ chuyên môn trong khách sạn, nhà hàng.

5. Mục tiêu đào tạo
5.1 Về kiến thức

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan ngành du lịch và nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng.
– Phân tích được các quy trình nghiệp vụ trong khách sạn, nhà hàng như nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng.
– Phân tích được các hoạt động quản trị cơ bản trong khách sạn, nhà hàng ở các bộ phận trong khách sạn, nhà hàng.­­­
– Trình độ giao tiếp tiếng Anh lưu loát . Hiểu rõ và sử dụng thành thạo các hệ thống thanh toán quốc tế sử dụng trong các cơ sở lưu trú.

5.2 Về kỹ năng

– Thực hiện được quy trình nghiệp vụ tại bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, phục vụ ăn uống.
– Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bộ phận nghiệp vụ trong khách sạn, nhà hàng.
– Xử lý được các tình huống cơ bản trong thực hiện nghiệp vụ lễ tân, buồng và phục vụ ăn uống.
– Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc.
– Thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

5.3 Về thái độ

Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, có thái độ đúng mực khi làm việc và phục vụ khách hàng, trung thành với cơ sở, tỷ mỹ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các công ty du lịch, trung tâm lữ hành.

6. Kế hoạch thực hiện
6.1 Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

TT Nội dung Thời gian
Số tiết (giờ) ĐVHT
1 Các học phần cơ sở 195 tiết 13
2 Các học phần chuyên môn 525 tiết 31
3 Thực tập nghề nghiệp 500 giờ 8
4 Thực tập tốt nghiệp 300 giờ 6
5 Thi tốt nghiệp
Cộng (ĐVHT) 1520 59

6.2 Thi tốt nghiệp

Số TT Nội dung Hình thức thi Thời gian
(phút)
Ghi chú
1 Lý thuyết tổng hợp Thi viết 150
2 Thực hành nghề nghiệp Thực hành 150