TIN HỌC KẾ TOÁN 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1 Về kiến thức
1.1.1 Kiến thức chung

– Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại.
– Nắm vững các kiến thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và quản lý có liên quan đến thực hiện các công việc trong lĩnh vực kế toán – tài chính.
– Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế xã hội, kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao.
– Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

1.1.2. Kiến thức chuyên ngành

– Nắm vững kiến thức cơ sở ngành như: Tài chính – tiền tệ, Tín dụng ngân hàng, Kinh tế vi mô, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý thống kê,…
– Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành như: chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán trong các loại hình Doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ kế toán theo yêu cầu của chuyên môn.
– Nắm vững các luật: Luật kế toán, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế và các văn bản pháp quy có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn.
– Vận dụng được hệ thống chứng từ , tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn.
– Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
– Đánh giá được tình hình hoạt động  tài chính của doanh nghiệp.
– Áp dụng các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống thông tin và hệ quản trị cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác kế toán.
– Tiếp cận với môi trường làm việc hiện đại như mạng máy tính, mạng Internet và các công cụ xử lý trong môi trường Windows.

1.1.3. Kiến thức bổ trợ

– Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính hỗ trợ cho công việc như: MS Office, Projector, Internet Explorer,… (c ấp độ B).
– Tiếng Anh tối thiểu trình độ B, có thể giao tiếp thông thường với người nước ngoài bằng tiếng Anh.
– Có khả năng cập nhật và thực hành các phần mềm về hỗ trợ kê khai thuế.
– Kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán xây dựng cơ bản.
– Soạn thảo văn bản.

1.2. Về kỹ năng

– Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
– Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
– Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.
– Biết cách thu thập thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế.
– Phân tích và thiết kế để tổ chức tự động hoá quy trình xử lý cho một hệ thống thông tin kế toán cỡ vừa .
– Sử dụng thành thạo ít nhất 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.
– Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống và tư duy phân tích, có khả năng trình bày, giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành).

1.3. Về thái độ

– Nhiệt tình, ham học hỏi, sáng tạo v à tinh thần tập thể nhằm đáp ứng nhu cầu công việc.
– Ý thức đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh, an toàn.
– Đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, đảm bảo kỷ luật trong công việc và công dân.
– Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực trong công việc.
– Tuân thủ các quy định của luật kinh tế, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

1.4. Về vị trí công tác

– Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại phòng Kế toán – tài vụ, phòng Công nghệ thông tin của các doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý Nhà nước với vai trò là chuyên viên hệ thống kế toán doanh nghiệp.
– Làm công tác kế toán quản trị, lập dự toán trong các doanh nghiệp xây lắp.
– Làm các công việc liên quan đến tài chính, kế toán ở các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp.
– Theo năng khiếu và sở thích, một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.
– Có thể học liên thông liên trình độ đại học cùng khối ngành .

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO
            – Thời gian đào tạo   :   03 năm
            – Hệ đào tạo               :   Hệ chính quy.