TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Tên chương trình: Tài chính – Ngân hàng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm
Loại hình đào tạo: Hệ chính quy

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Kiến thức

– Nắm được những kiến thức cơ bản về kinh tế, pháp luật, tài chính – ngân hàng, bao gồm các kiến thức chung về tài chính, kế toán doanh nghiệp và các kiến thức chuyên sâu về tín dụng và kế toán ngân hàng.

– Có trình độ cơ sở của tiếng Anh, có khả năng giao tiếp, ứng xử và phong cách hội nhập với nền kinh tế, xã hội trong thời kỳ hội nhập.

– Ngoài ra còn có các hiểu biết về thị trường chứng khoán và các kiến thức chung về kinh tế, tài chính xã hội đương thời.

1.2. Kỹ năng

– Có năng lực thực hành thành thạo một số nghiệp vụ chủ yếu của ngành tài chính, ngân hàng để có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là các kỹ năng tín dụng, kế toán ngân hàng.

– Có khả năng làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ. Biết vận dụng một cách sang tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.

– Thành thạo về các ứng dụng tin học và tin học hóa trong công tác tín dụng và kế toán ngân hàng.

– Có khả năng tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn.

– Biết thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực hành nghiệp vụ tín dụng và ngân hàng trên các ứng dụng phần mềm hiện đại.

1.3. Tác phong và đạo đức nghề nghiệp

– Nắm vững và tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng Xã hội Chủ nghĩa trong giai đoạn mới trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của dân tộc, có ý thức và kiến thức cơ bản về quốc phòng toàn dân, có tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc XHCN.

– Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỹ thuật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe đảm nhận các công việc được giao.

– Tuân thủ các quy định về kinh tế, tài chính; chịu trách nhiệm cá nhân trong các nhiệm vụ được giao .

– Có tinh thần làm chủ, trung thực và liêm khiết trong công tác được giao.

– Có tác phong làm việc cẩn thận, cụ thể, tỉ mỉ và chính xác, có ý thức hợp tác trong công việc với các bộ phận có liên quan. Có tinh thần tự học tập, rèn luyện tu dưỡng để không ngừng nâng cao chất lượng công việc.

1.4 Vị trí công tác

– Có khả năng làm công tác quản lý tài chính tại các phòng tài chính các công ty, doanh nghiệp sản xuất, thương mại – dịch vụ, du lịch.

– Có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng ở các vị trí như nhân viên tín dụng, giao dịch viên, kế toán viên, nhân viên kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ khách hàng.

– Có khả năng đảm nhận công việc của chuyên viên tài chính tại các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư.

– Có khả năng thích ứng với những thay đổi trong kinh tế – xã hội, khoa học kỹ thuật và hội nhập.

– Sau khi tốt nghiệp sinh vi ên nhận được bằng trung cấp chuyên nghiệp và có thể liên thông lên cao đẳng hay đại học ngành tài chính, ngân hàng.

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Thời gian đào tạo: 2 năm

– Hệ đào tạo: Hệ chính quy

III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

– 136 ĐVHT

TT Nội dung ĐVHT
1 Kiến thức giáo dục đại cương 28
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

   Trong đó:

 
   2.1. Kiến thức cở sở khối ngành và ngành 27
   2.2. Kiến thức Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng 40
   2.3. Thực tập tốt nghiệp 21
   2.4. Thi Tốt nghiệp  
                Tổng cộng 136

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYẾN SINH

– Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Thực hiện theo Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VI. THANG ĐIỂM

Điểm đánh giá bộ phận v à điểm học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến phần nguyên.