TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Kiến thức

1.1.1. Kiến thức chung

– Tư tưởng: Hiểu biết nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam.
–  Khoa học tự nhiên: Có kiến thức cơ bản về Toán học, ứng dụng toán phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
– Nắm vững các kiến thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và quản lý có liên quan đến thực hiện các công việc trong lĩnh vực lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

1.1.2. Kiến thức chuyên ngành

– Nắm vững kiến thức cơ sở của ngành như: tài chính – tiền tệ, nguyên lý kế toán, nguyên lý thống kê, kế toán kiểm toán…
– Trang bị các kiến thức và thực tiễn về quản trị tài chính doanh nghiệp, tài chính công ty đa quốc gia. Sinh viên còn được trang bị các lý thuyết và thực tiễn về tài chính, ngân hàng, chứng khoán và kế toán kiểm toán…
– Có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành tài chính, kế toán.
– Phân tích và thẩm định các dự án đầu tư tài chính thuộc các nguồn vốn ODA, FDI, phân tích hoạt động kinh doanh, đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh xuất nhập khẩu…
– Hiểu biết sâu về hệ thống ngân sách nhà nước, chính sách tài chính quốc gia, cơ chế tài chính của bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, phân tích các chính sách thuế và thực hành thuế…
– Chương trình cao đẳng ngành tài chính doanh nghiệp được thiết kế phù hợp với chương trình đại học nhằm giúp sinh viên có thể học liên thông lên đại học…

1.1.3. Kiến thức bổ trợ

Trang bị đầy đủ về “chất”. Ngoài việc tích lũy kiến thức chuyên ngành, củng cố kiến thức xã hội, trình độ ngoại ngữ, tin học tốt.
– Tin học : Có trình độ tin học tương đương với trình độ B, sử dụng tốt phần mềm cho chuyên ngành và ứng dụng như Excel, Access, Word,…
– Ngọai ngữ : Có trình độ tiếng Anh tương đương với trình độ B.

1.2. Kỹ năng
1.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

– Kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ liên quan như: khả năng tổng hợp, phân tích và quản lý tốt, khả năng giao tiếp, xử lý được các tình huống tài chính trong kinh doanh, tư duy chiến lược và có thể ra quyết định về chính sách tài chính doanh nghiệp, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

– Kỹ năng thực hành phân tích, đánh giá và kỹ năng giải quyết các công việc ở các bộ phận có liên quan đến tài chính doanh nghiệp như phân tích báo các tài chính, chuẩn bị các kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp, phân tích và thực hiện các quyết định đầu tư, các quyết định về huy động vốn, và các quyết định vê chính sách phân phối lợi nhuận của lãnh đạo doanh nghiệp.

– Đào tạo sinh viên chuyên ngành tài chính doanh nghiệp có trình độ chuyên môn cao, có hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của ngành nghề, nắm vững luật doanh nghiệp, các chính sách và chế độ tài chính có liên quan đến các doanh nghiệp…để thực hiện tốt các nghiệp vụ về tài chính doanh nghiệp.

– Hỗ trợ lãnh đạo chuẩn bị và soạn thảo các văn bản báo cáo liên quan đến phân tích, đánh giá và ra các quyết định về tài chính doanh nghiệp.

1.2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

– Có phẩm chất chính trị tốt, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước, nắm vững đường lối chính sách, pháp luật về kinh tế, tài chính, về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, có đạo đức kinh doanh và có sức khỏe tốt.

– Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng các công cụ máy tính thành thạo.
– Kỹ năng thuyết trình , thuyết phục và kỹ năng trình bày.
– Giao tiếp, ứng xử hiệu quả, linh hoạt đối với các tình huống trong công việc.
– Tinh thần làm việc đội nhóm hoặc độc lập trong môi trường áp lực công việc cao.
– Kỹ năng sử dụng thông tin hữu ích trên Internet, thông tin đ ại chúng, báo, tạp chí vận dụng vào công việc sau này.

1.3. Thái độ

– Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của ngân hàng, công ty tài chính, doanh nghiệp…
– Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn.
– Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
– Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
– Tuân thủ các quy định của luật kinh tế, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao
– Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

1.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

– Trang bị đầy đủ kiến thức để làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu, đào tạo về tài chính – Ngân hàng, các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và phụ trách tại các doanh nghiệp.

– Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại:

+ Các cơ quản lý nhà nước về tài chính – ngân hàng và viện nghiên cứu kinh tế, tài chính, ngân hàng.
+ Các bộ phận tài chính, kế toán của doanh nghiệp.
+ Các vị trí liên quan đến quản trị tài chính trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

– Đảm nhận công việc liên quan đến các lĩnh vực quản trị tài chính – kế toán, kinh doanh tiền tệ, thẩm định dự án, kinh doanh chứng khoán và đầu tư tại các tổ chức tài chính, các công ty kiểm toán, các công ty kinh doanh trong nước và các công ty đa quốc gia. Cụ thể các vị trí:

+ Chuyên viên tài chính kế toán tại các công ty trong nước, nước ngoài và các công ty đa quốc gia.
+ Chuyên viên tư vấn quản lý tài chính, kế toán-kiểm toán tại các công ty kiểm toán trong nước và quốc tế.
+ Chuyên viên kinh tế tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp thị trường tài chính.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Thời gian đào tạo :   03 năm
– Hệ đào tạo  :             Hệ chính quy