QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH DU LỊCH

Tên chương trình: Quản lý và Kinh doanh Du lịch

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Ngành đào tạo: Du lịch

Loại hình đào tạo: Hệ chính quy

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Kiến thức

1.1.1. Kiến thức chung

Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về:

– Lý luận kinh tế chính trị, đường lối, chủ trương cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Khoa học xã hội, địa lý, lịch sử, di sản văn hóa Việt Nam và kiến thức y tế cơ bản có liên quan đến thực hiện các công việc trong lĩnh vực dịch vụ nói chung và du lịch nói riêng.

1.1.2. Kiến thức chuyên ngành

Người học sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về thực hành trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và khách sạn:

– Nghiệp vụ buồng

– Nghiệp vụ hướng dẫn

– Nghiệp vụ lễ tân

– Nghiệp vụ lữ hành

– Nghiệp vụ lưu trú

– Nghiệp vụ Khách sạn – Nhà hàng

– Tuyến điểm du lịch

– Nghiệp vụ thanh toán

– Tổ chức kinh doanh du lịch

1.1.3. Kiến thức bổ trợ

Ngoài ra, để giúp cho người học có thể thực hiện tốt công việc sau này, người học còn được bổ trợ các kiến thức:

– Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính hỗ trợ cho công việc như: MS Office, Internet Explorer,…

– Tiếng Anh cơ bản giúp cho người học có thể thực hiện các nghiệp vụ của mình.

1.2. Kỹ năng

1.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

Trang bị cho người học những kỹ năng phục vụ cho công việc:

– Thực thi các chương trình, các công đoạn phục vụ cho công tác tác nghiệp tại các khách sạn, cơ sở sở lưu trú, công ty du lịch, đại lý lữ hành, văn phòng du lịch, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện,…

– Thực hiện được nghiệp vụ hướng dẫn.

– Thực hiện được nghiệp vụ lữ hành.

– Thực hiện được nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn.

– Thực hiện được nghiệp vụ lễ tân.

– Thực hiện được nghiệp vụ buồng.

– Tiếp cận khách hàng, chăm sóc khách hàng (tr ực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện hỗ trợ như điện thoại, fax, email,…)

1.2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

Bên cạnh các kỹ năng nghề ngiệp, còn rèn luyện cho người học các kĩ năng cần thiết có liên quan đến công việc sau này:

– Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng các công cụ máy tính thành thạo.

– Kỹ năng, hướng dẫn, giao tiếp, ứng xử hiệu quả, linh hoạt đối với các tình huống trong công việc.

– Kỹ năng làm việc đội nhóm hoặc độc lập trong môi trường áp lực công việc cao.

1.3. Thái độ

Học sinh tốt nghiệp ngành Quản lý và Kinh doanh Du lịch có sức khoẻ tốt, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt:

– Nhiệt tình, năng động, ham học hỏi, sáng tạo và tinh thần tập thể nhằm đáp ứng nhu cầu công việc.

– Ý thức cộng đồng và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong môi trường làm việc lành mạnh, an toàn.

– Đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, đảm bảo kỷ luật trong công việc và công dân.

– Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất n ước.

– Tuân thủ các qui định của luật kinh tế, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

1.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp 

Học sinh tốt nghiệp ngành Quản lý và Kinh doanh Du lịch có cơ hội việc làm khá rộng trong các công ty, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ (như du lịch, lữ hành, khách sạn) thuộc mọi thành phần kinh tế. Ngoài ra, cũng có thể làm việc tại các tổ chức cơ quan quản lý nhà nước hữu quan, hay liên thông lên đại học ngành quản trị kinh doanh du lịch. Họ có thể đảm nhận các vị trí sau:

– Làm việc tại các bộ phận thực hành, tác nghiệp trong doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp dịch vụ, khu du lịch như: bộ phận nhà hàng, bộ phận lễ tân, bộ phận buồng phòng, bộ phận quản lý tour, bộ phận hướng dẫn, bộ phận kinh doanh…

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Thời gian đào tạo: 02 năm

– Hệ đào tạo: Chính quy.

III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

– 106 ĐVHT

TT Nội dung ĐVHT
1 Kiến thức giáo dục đại cương 29
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

   Trong đó:

 
    2.1. Kiến thức cở sở khối ngành và ngành 16
   2.2. Kiến thức Chuyên ngành 37
   2.3. Thực tập tốt nghiệp 24
    2.4. Thi Tốt nghiệp  
                Tổng cộng 106

 

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYẾN SINH

Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Thực hiện theo Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VI. THANG ĐIỂM

Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến phần nguyên.