QUẢN LÝ BÁN HÀNG SIÊU THỊ

Tên chương trình: Quản lý và Bán hàng siêu thị

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh

Loại hình đào tạo: Hệ chính quy

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Kiến thức

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về kinh tế, kế toán, quản trị, luật pháp, marketing, thống kê trong kinh doanh.

– Có khả năng bán hàng, quản lý bán hàng, quảng cáo và khuyến mãi, tổ chức mạng lưới phân phối.

– Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mô hình phân phối và các hiện tượng kinh tế nói chung và lĩnh vực bán hàng nói riêng.

1.2 Kỹ năng

– Thực hiện được các công việc bán hàng như chọn điểm bán hàng, trực tiếp bán hàng, giao tiếp và thu thập thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng.

– Thiết lập hệ thống phân phối bán hàng, tổ chức và quản lý đội nhóm trong hoạt động bán hàng.

– Lập báo cáo cho các công việc chuyên môn về hoạt động bán hàng như kế hoạch nhập và dự trữ hàng hóa, tiến độ và kết quả kinh doanh, báo cáo về tình hình kinh doanh, kết quả bán hàng,….

– Bán hàng và quản lý bán hàng tại cửa hàng, quầy hàng.

– Tiếp cận và chăm sóc khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại, email,….

– Sử dụng thành thạo các công cụ tin học để thực hiện công tác hành chính và thống kê trong bán hàng.

1.3 Tác phong và thái độ làm việc

– Hiểu rõ đường lối chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế xã hội.

– Có tính độc lập, sáng tạo, trung thực và chính xác khi xử lý các vấn đề phát sinh trong chuyên môn.

– Có trình độ năng lực và kỹ năng thích ứng với các thay đổi nhanh chóng của công việc và yêu cầu học tập suốt đời.

– Tuân thủ các quy định về kinh tế , tài chính; chịu trách nhiệm cá nhân trong các nhiệm vụ được giao.

– Có tinh thần làm chủ, trung thực và liêm khiết trong công tác được giao.

– Có tác phong làm việc cẩn thận, cụ thể, tỉ mỉ và chính xác, có ý thức hợp tác trong công việc với các bộ phận có liên quan. Có tinh thần tự học tập, rèn luyện tu dưỡng để không ngừng nâng cao chất lượng công việc.

1.4 Vị trí công tác

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể:

– Quản lý bán hàng của siêu thị hay một ngành hàng trong siêu thị .

– Làm việc ở các bộ phận kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hoặc làm việc tại các công ty thương mại dịch vụ như: bán hàng, cung ứng hàng hóa quảng cáo, nghiên cứu thị trường,…

– Làm việc tại các phòng ban tác nghiệp trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh như: phòng marketing, phòng bán hàng, phòng kinh doanh, phòng quan hệ công chúng (PR), phòng cung ứng. Với các vị trí như:

+ Tổ trưởng/phó; nhân viên bán hàng tiêu dùng, bán hàng dự án.

+ Tổ trưởng/phó; nhân viên giao dịch tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

+ Nhân viên marketing tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp chuyên về truyền thông marketing (tổ chức sự kiện, chăm sóc khách hàng, chào hàng,…).

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

– Thời gian đào tạo: 2 năm

– Hệ đào tạo: Hệ chính quy

III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

– 110 ĐVHT

TT Nội dung ĐVHT
1 Kiến thức giáo dục đại cương 22
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Trong đó:

 
    2.1. Kiến thức cở sở khối ngành và ngành 32
    2.2. Kiến thức Chuyên ngành Kế toán 24
    2.3. Thực tập tốt nghiệp 23
    2.4. Thi Tốt nghiệp  

                Tổng cộng

110

 

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYẾN SINH

Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Thực hiện theo Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 40/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VI. THANG ĐIỂM

Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến phần nguyên.