ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo nghề luật sư trang bị cho học viên đạo đức nghề nghiệp luật sư, kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu của luật sư trong lĩnh vực tư vấn, tranh tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác; góp phần phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tể.

2. Đối tượng đào tạo: người có trình độ cử nhân luật trở lên.

3. Hình thức tuyển sinh: thi tuyển hoặc xét tuyển.

4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Người tốt nghiệp chương trình đào tạo nghề luật sư đạt được các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất sau đây:
4.1. về kiến thức
– Hiểu và vận dụng được các quy định pháp luật về nghề luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư;
– Hiểu và vận dụng được các kiến thức pháp lý trong các lĩnh vực hành nghề của luật sư.
4.2. về kỹ năng

– Có kỹ năng hành nghề cơ bản của luật sư ở các lĩnh vực hành nghề, bao gồm: kỹ năng tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp ngoài Toà án; kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án hình sự; các vụ, việc dân sự; các vụ việc hành chính; kỹ năng đại diện ngoài tổ tụng và cung cấp các dịch vụ pháp lý khác;

– Có kỹ năng hành nghề của luật sư trong một số lĩnh vực chuyên sâu về tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp ngoài Toà án; kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án hình sự; kỹ năng tham gia giải quyết các vụ, việc dân sự; kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính.

4.3. về đạo đức nghề nghiệp
– Có ý thức tuân thủ pháp luật;
– Có thái độ ứng xử nghề nghiệp phù hợp với quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư.

5. Nội dung chương trình đào tạo

5.1. Tóm tắt nội dung chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 39 tín chỉ
Trong đó:

Khối kiến thức bắt buộc:
– Khối kiến thức chung về luật sư và đạo đức nghề luật sư:
(Bao gồm kiến thức về các quy định pháp luật về nghề luật sư, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, một sổ kỹ năng bổ trợ trong hành nghề luật sư.

– Khối kiến thức về kỹ năng cơ bản của luật sư ở các lĩnh vực hành nghề: 23 tín chỉ
(Bao gồm kiến thức kỹ năng cơ bản của luật sư trong lĩnh vực tư vẩn pháp luật và giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án (6 tín chỉ), kỹ năng cơ bản của luật sư khỉ tham gia giải quyết các vụ án hình sự (6 tín chỉ), kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ, việc dân sự (6 tín chi), kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ việc hành chính (5 tín chỉ)

– Khối kiến thức về thực hành nghề nghiệp luật sư: 4 tín chỉ
(Bao gồm tham gia thực hành tư vẩn pháp luật tại Trung tâm tư vẩn
pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham dự phiên toà, kiến tập tại các tổ chức hành nghề luật sư và sinh hoạt ngoại khoá)

Khối kiến thức tự chọn:
(Bao gồm các kỹ năng hành nghề chuyên sâu của luật sư. Học viên được lựa chọn 2 trong sổ 12 học phần tự chọn thuộc các lĩnh vực: kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án; kỹ năng chuyên sâu của luật sư khỉ tham gia giải quyết các vụ án hình sự; kỹ năng chuyên sâu của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ, việc dân sự; kỹ năng chuyên sâu của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ việc hành chỉnh.)

5.2. Nội dung chương trình khung
5.2.1. Đơn vị đo khối lượng kiến thức

Chương trình đào tạo áp dụng theo tín chỉ. Mỗi giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập. Một tín chỉ được quy định bằng:
-15 giờ học lý thuyết và 30 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn.
– Hoặc 30 giờ thực hành, thảo luận, diễn án và 15 giờ tự học, chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên.
– Hoặc 45 giờ thực tập, làm tiểu luận, luận văn, luận án.

5.2.2. Nội dung cụ thể

Chi tiết tại đây

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT – ĐÀ NẴNG
42 – 44 – 46 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236 3553 111 – 3553 445 – 3553 444 * 0901 124 111 – 0965 677 674
Fax: 0236 3553 446 * Email: caodanglacviet@gmail.com