NGÀNH PHÁP LUẬT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ- CLV  ngày      tháng     năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lạc Việt)

Tên ngành, nghề                  : Pháp luật

Mã ngành, nghề                   : 5380101

Trình độ đào tạo                 : Trung cấp

Hình thức đào tạo   : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:

– Tốt nghiệp trunghọc phổ thông và tương đương.

– Tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương có bổ sung van hóa trung học phổ thông theo thông tư của bộ giáo dục đào tạo ban hành.

Thời gian đào tạo:             

– 1,5 năm (đối tượng tốt nghiệp THPT hoặc hoàn thành chương trình THPT)

– 2,5 năm (đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở).

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

– Khái quát nội dung học tập (về lý thuyết, thực hành): Chương trình đào tạo cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản chung như Chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng, Thể dục – Thể thao, Tin học và các kiến thức nền tảng, quan trọng của các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Thương mại, Luật Hình sự… Bên cạnh đó, thông qua việc học môn Pháp luật tố tụng, người học nắm vững được trình tự giải quyết một vụ án dân sự, hình sự, hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, những kiến thức của một số học phần kỹ năng như công tác hộ tịch, công chứng và chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, xây dựng và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo các loại hợp đồng, công tác bầu cử ở cấp xã, cấp huyện … sẽ giúp cho người học thành thạo các nghiệp vụ tư pháp.

– Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học về cơ hội việc làm, thu nhập, vị trí việc làm và cơ hội học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp: Có kiến thức và kỹ năng để đảm nhận các vị trí công tác như: tư vấn pháp lý, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn… Đồng thời, với những kiến thức đã được học, người học có đủ điều kiện để tham gia học tập nâng cao trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành Luật.

1.2. Mục tiêu cụ thể

– Về kiến thức

+ Trình bày được một số vấn đề về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, thẩm quyền và mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp, hành chính…

+ Giải thích được những quy định về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

+ Vận dụng  những kiến thức, kỹ năng tác nghiệp chuyên môn chuyên sâu trong chương trình hẹp đối với các chức danh của cơ quan tư pháp địa phương và cơ quan chính quyền cơ sở;

+ Phân tích được những quy định của pháp luật, vận dụng những quy định của pháp luật vào thực tế công tác ở cơ sở.

– Về kỹ năng:

+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng quản lý;

+ Tổ chức các hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực, hòa giải tại cơ sở; công tác bầu cử, quản lý địa giới hành chính…

+ Tham mưu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Soạn thảo văn bản pháp luật, các loại hợp đồng đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục;

+ Khắc phục các hạn chế trong xử lý công việc hoặc các sai lầm trong áp dụng pháp luật thực định.

– Thái độ:

+ Trung thực, khách quan, tôn trọng, có ý thức tinh thần phục vụ nhân dân.

+ Luôn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

+ Luôn tận tâm với công việc;

+ Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó tự học tập và sáng tạo trong nghề nghiệp; khiêm tốn, trung thực và có ý thức phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân và nhiệm vụ chung của cơ quan, tổ chức.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Người học có bằng tốt nghiệp ngành Pháp luật được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan đơn vị của Nhà nước hoặc đơn vị doanh nghiệp ngoài công lập theo các quy định tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước Việt Nam và các nước khác trong khu vực và Thế giới.

Người có bằng Pháp luật nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Luật sư … học tiếp lên trình độ Đại học Luật.