NGÂN HÀNG

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Kiến thức
1.1.1. Kiến thức chung
– Tư tưởng: Hiểu biết nguyên lý cơ bản về chủ nghĩa Mác–Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam.
– Khoa học tự nhiên: Có kiến thức cơ bản về toán học, ứng dụng toán học phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
– Nắm vững các kiến thức trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và quản lý có liên quan đến thực hiện các công việc trong lĩnh vực lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

1.1.2. Kiến thức chuyên ngành

– Nắm vững kiến thức cơ sở của ngành như: tài chính – tiền tệ, nguyên lý kế toán, nguyên lý thống kê…
– Có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành ngân hàng: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Quản trị ngân hàng thương mại, Đầu tư vàng, Ngoại tệ, Đầu tư kinh doanh chứng khoán.

– Có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành tài chính, kế toán

– Phân tích và thẩm định các dự án đầu tư tài chính thuộc các nguồn vốn ODA, FDI, Tài chính quốc tế, phân tích hoạt động kinh doanh, đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh xuất nhập khẩu…

– Hiểu biết sâu về hệ thống ngân sách nhà nước, chính sách tài chính quốc gia, cơ chế tài chính của bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, phân tích các chính sách thuế và thực hành thuế…

1.1.3. Kiến thức bổ trợ

– Hiểu được các hoạt động trong kinh doanh bảo hiểm của các công ty bảo hiểm trong nền kinh tế.
– Nắm vững những kiến thức liên quan đến lĩnh vực tài chính quốc tế.
– Tin học: Có trình độ tin học tương đương với trình độ B, sử dụng tốt phần mềm cho chuyên ngành và ứng dụng như Excel, Accces, Word,…
– Ngoại ngữ : Có trình độ tiếng Anh tương đương với trình độ B.

1.2. Kỹ năng
1.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp
a/ Tại các Ngân hàng

– Phòng kinh doanh:

+ Nhận hồ sơ xin vay của các cá nhân và doanh nghiệp.
+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
+ Thẩm định khách hàng, thẩm định hồ sơ khách hàng về tài sản đảm bảo, mục đích vay vốn của hồ sơ, thẩm định nguồn thu nhập trong t ương lai của khách hàng.
+ Thực hiện phương án hoạt động kinh doanh của phòng theo chỉ tiêu đã được phân bổ.
+ Thực hiện các giao dịch mua bán ngoại hối với khách hàng.
+ Tư vấn và thực hiện các giao dịch bảo l ãnh thanh toán cho khách hàng như bảo
lãnh bao thanh toán, L/C, bảo lãnh dự thầu.

– Phòng quản lý tín dụng:

+ Công chứng các giấy tờ liên quan đến hồ sơ vay vốn.
+ Đăng kí giao dịch đảm bảo.
+ Xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển khách hàng, xây dựng mạng lưới, quảng bá sản phẩm và dịch vụ đến các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân được đồng bộ và hiệu quả.

– Phòng giao dịch:

+ Tư vấn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ tại Ngân hàng và các công ty tài chính.
+ Xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng.
+ Giao dịch với các khách hàng gửi tiền: nhận tiền gửi, chuyển tiền, thực hiện các giao dịch thanh toán cho khách hàng.
+ Hạch toán các giao dịch nhận tiền gửi, chuyển tiền, thanh toán giữa khách hàng và Ngân hàng vào phần mềm kế toán của Ngân hàng.
+ Tư vấn cho Ban giám đốc chi nhánh về chính sách tiếp thị, mở rộng khai thác nguồn khách hàng mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

– Phòng Ngân Quỹ:

+ Thực hiện thu chi tiền mặt.
+ Theo dõi sổ tiết kiệm trắng.
+ Thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kế toán.
+ Quản lý Tài sản thế chấp của khách hàng.

– Phòng tuyên truyền dịch vụ:

Phát hành thẻ ATM nội địa và quốc tế, theo dõi và xử lý các giao dịch liên quan đến giao dịch thẻ giữa ngân hàng và khách hàng.

b/ Tại các tổ chức tài chính, công ty chứng khoán

– Thực hiện nghiệp vụ huy động vốn.
– Thực hiện nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, bảo lãnh,..
– Tham gia khảo sát, nghiên cứu thị trường, thị trường vốn để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra các chương trình hoạt động ngắn hạn.
– Thực hiện nghiệp vụ huy động.
– Thực hiện cho thu ê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, các động sản khác…
– Thực hiện hoạt động môi giới chứng khoán.
– Thực hiện hoạt động nghiên cứu và đầu tư chứng khoán.

– Thực hiện hoạt động tư vấn chứng khoán.

c/ Tại công ty bảo hiểm

– Tư vấn bảo hiểm.
– Tiếp xúc khách hàng và ký hợp đồng bảo hiểm.
– Quản lý hợp đồng bảo hiểm.
– Tham gia một phần vào việc thiết lập dự án đầu tư tài chính, thực hiện một dự án với quy mô nhỏ trong thời gian ngắn.
1.2.2. Các kỹ năng khác có liên quan

– Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng các công cụ máy tính thành thạo.
– Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục và kỹ năng trình bày.
– Giao tiếp, ứng xử hiệu quả, linh hoạt đối với các tình huống trong công việc.
– Tinh thần làm việc đội nhóm hoặc độc lập trong môi trường áp lực công việc cao.
– Kỹ năng sử dụng thông tin hữu ích trên Internet, thông tin đại chúng, báo, tạp chí vận dụng vào công việc sau này.

1.3. Thái độ

– Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của ngân hàng, công ty tài chính, doanh nghiệp…
– Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn.
– Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
– Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
– Tuân thủ các quy định của luật kinh tế, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao
– Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

1.4. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

– Có khả năng làm công tác quản lý tài chính và hoạch định chính sách tài chính tại các phòng tài chính các công ty, doanh nghiệp sản xuất, thương mại – dịch vụ, du lịch.
– Có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng ở các vị trí như: nhân viên tín dụng, giao dịch viên, kế toán viên, nhân viên kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ khách hàng.
– Có khả năng đảm nhận công việc của chuyên viên tài chính tại các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư.