Thông báo

THÔNG BÁO NGHĨ LỄ QUỐC KHÁNH NGÀY 2/9/2017

               BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                            TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              
                       Số:  25 CLV- TB 

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2/9/2017)


Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Lạc Việt Đà Nẵng thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên,  học viên và học sinh sinh viên các lớp đang học tại Trường:

I/ Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh ngày 02/9/2017:

        - Nghỉ Lễ từ ngày 02/09/2017 (Thứ 7) đến hết ngày 04/09/2017 (Thứ 2);

        - Từ ngày 05/09/2017 (thứ 3) đi làm và học bình thường.

II/ Ban giám hiệu đề nghị:

       - Phòng Đào tạo và các Khoa/Phòng/Tổ thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và học sinh sinh viên nghỉ đúng thời gian trên.

      - Lãnh đạo các Phòng, Khoa nhắc nhở CBGV, NV vệ sinh nơi làm việc; kiểm tra tắt các hệ thống điện, các thiết bị trong phòng làm việc; sắp xếp hồ sơ gọn gàng và khóa cửa cẩn thận trước khi nghỉ. 

      Nhận được thông báo này đề nghị các Trưởng Phòng, Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp và toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và HSSV nghiêm túc thực hiện. 
 

                                                                 Đà Nẵng, ngày   28  tháng 8  năm 2017                                     

                                                                                                      KT.HIỆU TRƯỞNG

              Nơi nhận:                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

            - Như trên;                                                                                       Đã ký

            - Lưu VT.

                                                                                          ThS. Nguyễn Đức Tịnh                                                                        
 
Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn viên 1    
 0236 3553 444   - 0965 677 674
Tư vấn viên 2    
0236 3553 111  -  0901 124 111   
 

Tin liên quan

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LẠC VIỆT - ĐÀ NẴNG
42 - 44 - 46 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: 0236 3553 111 - 3553 445 - 3553 444 * 0901 124 111 - 0965 677 674
Fax: 0236 3553 446 * Email: caodanglacviet@gmail.com
Trường Cao Đẳng Lạc Việt - Đà Nẵng